ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid19 ได้กระจ่ายไปทั่วโลก
คณะกรรมการจัดงาน จึงขอยกเลิกการจัดงานในปีนี้

 

Thailand International Half Marathon 2020

CANCELLED THE EVENT


 


You tube 2019